Odstąpienie od umowy

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu – ma prawo odstąpić
       od tej umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 9 Regulaminu
       Księgarni, w terminie 14 dni, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
2.    Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia:
                a.      W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
                         wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
                b.      Od dnia zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
                c.       Dla umowy sprzedaży, której rzecz ma być dostarczona partiami, termin ten liczony jest od dnia objęcia w
                          posiadanie ostatniej z rzeczy, a jeżeli usługa ma być wykonana w postaci regularnej dostawy towaru przez
                          czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej dostawy.
3.    Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej
       decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres:
       bookstore@bluebutterflyeditions.eu). Konsument może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
       umowy (Załącznik nr 1) znajdującego się na końcu niniejszego dokumentu.
4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania
       przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi otrzymane płatności, nie
       później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia
       od umowy. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy – Sprzedający poinformuje Konsumenta o adresie, na
       który należy zwrócić towar.
6.    Koszty zwrotu, które ponosi Sprzedający, obejmują, oprócz kosztu towaru, również koszt jego dostarczenia do
       Konsumenta. Sprzedający pokrywa ten koszt w całości tylko w przypadku wybrania przez Konsumenta najtańszego
       sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument wybrał metodę droższą niż najtańsza
       oferowana, musi dopłacić różnicę tych cen.
7.    Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta
       użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument
       nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8.    Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
9.    Sprzedający prosi o niezwłoczny zwrot towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował
       Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed
       upływem terminu 14 dni.
10.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WYJĄTKI

1.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
                a.     Gdy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący
                         zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
                b.     Gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
                         opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
                         opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
                c.      Gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są
                         nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
                d.     Gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
                         dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
                e.     Gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
                         sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
                f.      O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
                         świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
                         umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

ZAŁĄCZNIK  nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w wypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Blue Butterfly Editions Limited Sp. K.
00-131 Warszawa
Ul. Grzybowska 2/29
bookstore@bluebutterflyeditions.eu

 

– Ja (*)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej
usługi (*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy (*) / Odbioru (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis Konsumenta
Jeśli Formularz jest przesyłany w wersji papierowej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Niepotrzebne skreślić

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami

iiiiiiii1.iiiiKupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu – ma prawo odstąpić od tej umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
iiiiiiii2.iiiiTermin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia:
iiiiiiiiiiiia.iiiiW którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
iiiiiiiiiiiibiiiiOd dnia zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
iiiiiiiiiiiic.iiiiDla umowy sprzedaży, której rzecz ma być dostarczona partiami, termin ten liczony jest od dnia objęcia w posiadanie ostatniej z rzeczy, a jeżeli usługa ma być wykonana w postaci regularnej dostawy towaru przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej dostawy.
iiiiiiii3.iiiiAby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres: bookstore@bluebutterflyeditions.eu). Konsument może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1) znajdującego się na końcu niniejszego Regulaminu.
iiiiiiii4.iiiiAby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
iiiiiiii5.iiiiW przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy – Sprzedający poinformuje Konsumenta o adresie, na który należy zwrócić towar.
iiiiiiii6iiiiKoszty zwrotu, które ponosi Sprzedający, obejmują, oprócz kosztu towaru, również koszt jego dostarczenia do Konsumenta. Sprzedający pokrywa ten koszt w całości tylko w przypadku wybrania przez Konsumenta najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument wybrał metodę droższą niż najtańsza oferowana, musi dopłacić różnicę tych cen.
iiiiiiii7.iiiZwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
iiiiiiii8.iiiiSprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
iiiiiiii9.iiiiSprzedający prosi o niezwłoczny zwrot towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
iiiiiiii10.iiiiKonsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WYJĄTKI

      1.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
iiiiiiiia.iiiiGdy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
iiiiiiiib.iiiiGdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
iiiiiiiic.iiiiGdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
iiiiiiiid.iiiiGdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
iiiiiiiie.iiiiGdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
iiiiiiiif.iiiiO dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w wypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Blue Butterfly Editions Limited Sp. K.
00-131 Warszawa
Ul. Grzybowska 2/29
bookstore@bluebutterflyeditions.eu

-Ja(*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy (*) / Odbioru (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Podpis Konsumenta
Jeśli Formularz jest przesyłany w wersji papierowej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
(*) Niepotrzebne skreślić

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami

iiiiiiii1.iiiiKupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu – ma prawo odstąpić od tej umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
iiiiiiii2.iiiiTermin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia:
iiiiiiiiiiiia.iiiiW którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
iiiiiiiiiiiibiiiiOd dnia zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
iiiiiiiiiiiic.iiiiDla umowy sprzedaży, której rzecz ma być dostarczona partiami, termin ten liczony jest od dnia objęcia w posiadanie ostatniej z rzeczy, a jeżeli usługa ma być wykonana w postaci regularnej dostawy towaru przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej dostawy.
iiiiiiii3.iiiiAby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres: bookstore@bluebutterflyeditions.eu). Konsument może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1) znajdującego się na końcu niniejszego Regulaminu.
iiiiiiii4.iiiiAby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
iiiiiiii5.iiiiW przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy – Sprzedający poinformuje Konsumenta o adresie, na który należy zwrócić towar.
iiiiiiii6iiiiKoszty zwrotu, które ponosi Sprzedający, obejmują, oprócz kosztu towaru, również koszt jego dostarczenia do Konsumenta. Sprzedający pokrywa ten koszt w całości tylko w przypadku wybrania przez Konsumenta najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument wybrał metodę droższą niż najtańsza oferowana, musi dopłacić różnicę tych cen.
iiiiiiii7.iiiZwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
iiiiiiii8.iiiiSprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
iiiiiiii9.iiiiSprzedający prosi o niezwłoczny zwrot towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
iiiiiiii10.iiiiKonsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WYJĄTKI

      1.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
iiiiiiiia.iiiiGdy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
iiiiiiiib.iiiiGdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
iiiiiiiic.iiiiGdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
iiiiiiiid.iiiiGdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
iiiiiiiie.iiiiGdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
iiiiiiiif.iiiiO dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w wypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Blue Butterfly Editions Limited Sp. K.
00-131 Warszawa
Ul. Grzybowska 2/29
bookstore@bluebutterflyeditions.eu

-Ja(*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy (*) / Odbioru (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Podpis Konsumenta
Jeśli Formularz jest przesyłany w wersji papierowej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
(*) Niepotrzebne skreślić